Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 
Shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl) to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A. Zięć, D.Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej „ITCOM”, będącą jednocześnie administratorem bazy danych osobowych przekazywanych w związku z zakupami w shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl), zwanym dalej „sklepem internetowym itcom”. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  

 

 1. ITCOM przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ITCOM z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ITCOM zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ITCOM sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego itcom.
 2. Wszyscy internauci korzystający z sklepu internetowego itcom pozostają anonimowi tak długo aż sami nie zdecydują inaczej. Otrzymywane informacje o internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, tz. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP są przez system internetowy ITCOM wykorzystywane w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerem. Tego typu informacje są bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu anonimowość.

3.Internauta który zdecyduje się na zakupy w sklepie internetowym itcom staje się klientem ITCOM . Zamawiając produkty klient dokonuje rejestracji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez siebie  w formularzu, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu i innych niezbędnych do realizacji zamówienia(zakupu) ,jak  wyłącznie w celu realizacji zamówienia(zakupu) -umowy (podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej : RODO) ,

Dane wykorzystywane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ITCOM w związku z realizacją umowy , w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO)

Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi: bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie,

a ponadto podmiotom zajmującym się zbieraniem opinii o sprzedawcy za pomocą e-maili oraz popup ;

Dodatkowo dane mogą służyć w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy ITCOM a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 1. Dodatkowo, ITCOM za odrębnymi zgodami Klienta, przesyła
 1. ankiety mające na celu badanie satysfakcji Klientów z dokonanego zakupu w sklep.itcom.com.pl , w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej transakcji
 2. newslettera w postaci wiadomości e-mail o promocjach i nowościach w sklepie internetowym itcom

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i realizacji Umowy.

5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy związanej z zakupami w sklepie internetowym itcom jest konieczne. ITCOM nie gromadzi podanych danych w celach profilowania. 

 1. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy itcom oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ITCOM i za zgodą Klientów.
 3. W przypadku uzyskania przez ITCOM wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego itcom niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ITCOM może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line oraz korzystający z wysyłki kurierskiej mogą być przekazywane operatorom płatności oraz firmom kurierskim. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności oraz do zrealizowania wysyłki zakupionego towaru.
 5. ITCOM zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w tym do :
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
 2. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 16 RODO
 3. ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 17 RODO
 4. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 18 RODO
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITCOM – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 6. do przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art.20 RODO
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ITCOM przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO

Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi Danych Osobowych na adres: itcom@itcom.com.pl.

 1. ITCOM wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. ITCOM stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego itcom. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu internetowego itcom, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.