Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 
Shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl) to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A. Zięć, D.Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej „ITCOM”, będącą jednocześnie administratorem bazy danych osobowych przekazywanych w związku z zakupami w shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl), zwanym dalej „sklepem internetowym itcom”. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  

 

 1. ITCOM przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ITCOM z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ITCOM zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ITCOM sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego itcom.
 2. Wszyscy internauci korzystający z sklepu internetowego itcom pozostają anonimowi tak długo aż sami nie zdecydują inaczej. Otrzymywane informacje o internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, tz. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP są przez system internetowy ITCOM wykorzystywane w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerem. Tego typu informacje są bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu anonimowość.

3.Internauta który zdecyduje się na zakupy w sklepie internetowym itcom staje się klientem ITCOM . Zamawiając produkty klient dokonuje rejestracji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówienia(zakupu) -umowy (podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej : RODO) ,

Dane wykorzystywane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ITCOM w związku z realizacją umowy , w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO)

Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi: bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie,

a ponadto podmiotom zajmującym się zbieraniem opinii o sprzedawcy za pomocą e-maili oraz popup ;

Dodatkowo dane mogą służyć w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy ITCOM a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 1. Dodatkowo, ITCOM za odrębnymi zgodami Klienta, przesyła
 1. ankiety mające na celu badanie satysfakcji Klientów z dokonanego zakupu w sklep.itcom.com.pl , w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej transakcji
 2. newslettera w postaci wiadomości e-mail o promocjach i nowościach w sklepie internetowym itcom

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i realizacji Umowy.

5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy związanej z zakupami w sklepie internetowym itcom jest konieczne.

 1. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy itcom oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ITCOM i za zgodą Klientów.
 3. W przypadku uzyskania przez ITCOM wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego itcom niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ITCOM może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line kartami płatniczymi zgodnie z punktem 10 regulaminu za towary nabyte w sklepie internetowym itcom są przekazywane spółce CashBill Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (ul. Sobieskiego 2, Katowice 40-082), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP:629-241-08-01, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000 złotych . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez CashBill S.A następuje: a. w celu obsługi (zrealizowania) przez CashBill S.A. płatności za nabyte w sklepie internetowym itcom produkty,
  b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklepie internetowym itcom , sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
 5. ITCOM zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w tym do :
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
 2. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 16 RODO
 3. ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 17 RODO
 4. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 18 RODO
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITCOM – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 6. do przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art.20 RODO
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ITCOM przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO

Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi Danych Osobowych na adres: itcom@itcom.com.pl.

 1. ITCOM wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. ITCOM stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego itcom. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu internetowego itcom, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.