Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl), zwany dalej „sklepem internetowym itcom” to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A. Zięć, D. Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej ITCOM z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  

 1. ITCOM prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie itcom.com.pl.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego itcom dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym itcom (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie internetowym itcom ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z IT-Com dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres sklepu z oświadczeniem woli usunięcia Konta obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ITCOM jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Korzystanie ze sklepu internetowego itcom jest możliwe również bez zakładania konta.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepie internetowym itcom należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ITCOM, której przedmiotem są usługi świadczone przez ITCOM, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie internetowym itcom, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego itcom oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym itcom są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego itcom są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich),oraz istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie ITCOM. Klient ponosi koszty dostawy określone na podstawie wartości i wagi produktów w koszyku. Opłata za transport oraz sposoby dostawy są wyszczególnione w zakładce koszyk.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ITCOM dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym itcom ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie internetowym itcom  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba ITCOM.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego itcom, ITCOM może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10.Sposoby płatności:

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką lub kartą płatniczą  przy odbiorze (pobranie) lub wybrać inną formę płatności.

-przelewem na nr rachunku bankowego ING Bank Śląski 67 1050 1243 1000 0022 7753 7219 , lub Santander Bank Polska S.A. 03 1090 2590 0000 0001 2383 4605 dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ITCOM, zamówienie jest przekazywane do realizacji. W przypadku braku wpłaty po 48h od daty złożenia zamówienia zastrzegamy sobie możliwość anulowania zamówienia.

-zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach , który udostępnia płatności BLIK, karty płatnicze, przelew elektroniczny 

-płatność w systemie -realizowana i autoryzowana CashBill S.A. kartą płatniczą lub tz. szybki przelew. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji

-pobranie (gotówka przy odbiorze, karta płatnicza) -zapłata następuje w momencie dostarczenia towaru przez kuriera w zależności od wybranej w momencie zakupu przez siebie formy płatności, czyli gotówką lub kartą płatniczą 

Odbierając zamówiony towar w sklepie pod adresem 41-500 Chorzów przy ul. Chrobrego 17 możecie Państwo zapłacić gotówką, kartą płatniczą bądź odebrać towar po uprzedniej przedpłacie po zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym ING Bank Śląski 67 1050 1243 1000 0022 7753 7219 , lub Santander Bank Polska S.A. 03 1090 2590 0000 0001 2383 4605

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie internetowym itcom, ITCOM zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
  W przypadku odbioru osobistego z magazynu w siedzibie ITCOM, o możliwości odebrania zamówionego produktu ITCOM informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 24h od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego itcom. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  W przypadku gdy gwarancja producenta przewiduje reklamację u sprzedawcy lub gwarancji udziela sprzedawca produkt należy odesłać na adres magazynu ITCOM podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do serwisu ITCOM, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w www.itcom.com.pl, w zakładce „serwis”.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez ITCOM odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ITCOM Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklepie internetowym itcom na karcie produktu.

 1. ITCOM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.                    W przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  będą przysługiwać prawa konsumenta
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres ITCOM podany w górnej części Regulaminu, na koszt ITCOM, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ITCOM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ITCOM albo ITCOM nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. ITCOM rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ITCOM nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ITCOM W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18.Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli zakupu dokonują Państwo jako konsument przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. IT-Com S.J. A. Zięć, D. Pradelok ul. Chrobrego 17 41-500 Chorzów, tel./fax 32 2493779 mail : itcom@itcom.com.pl    o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie pod adresem www.sklep.itcom.com.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy powyżej wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym itcom i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ITCOM dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu ITCOM wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego itcom nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego itcom, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe ITCOM zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .
 4. ITCOM może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu internetowego itcom Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ITCOM, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie internetowym itcom zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 5. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklepie internetowym itcom licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ITCOM
 6. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ITCOM w ramach Shop.itcom.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach ul. Brata Alberta 4, tel.: +48 (32) 356-81-25    lub  +48 (32) 255-50-17 . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

Shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl) to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A. Zięć, D. Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej „ITCOM”, będącą jednocześnie administratorem bazy danych osobowych przekazywanych w związku z zakupami w shop.itcom.com.pl (alias: sklep.itcom.com.pl), zwanym dalej „sklepem internetowym itcom”. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  

 1. ITCOM przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ITCOM z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ITCOM zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ITCOM sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego itcom.
 2. Wszyscy internauci korzystający z sklepu internetowego itcom pozostają anonimowi tak długo aż sami nie zdecydują inaczej. Otrzymywane informacje o internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, tz. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP są przez system internetowy ITCOM wykorzystywane w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerem. Tego typu informacje są bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu anonimowość.

3.Internauta który zdecyduje się na zakupy w sklepie internetowym itcom staje się klientem ITCOM . Zamawiając produkty klient dokonuje rejestracji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówienia(zakupu) -umowy (podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej : RODO) , wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru.

Ponadto dane wykorzystywane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ITCOM w związku z realizacją umowy , w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna:art. 6 ust.1 lit c RODO)

Dodatkowo dane mogą służyć w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy ITCOM a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 1. Dodatkowo, ITCOM za odrębnymi zgodami Klienta, przesyła
 1. ankiety mające na celu badanie satysfakcji Klientów z dokonanego zakupu w sklep.itcom.com.pl , w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej transakcji
 2. newslettera w postaci wiadomości e-mail o promocjach i nowościach w sklepie internetowym itcom

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i realizacji Umowy.

5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy związanej z zakupami w sklepie internetowym itcom jest konieczne.

 1. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy itcom oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ITCOM i za zgodą Klientów.
 3. W przypadku uzyskania przez ITCOM wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego itcom niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ITCOM może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line kartami płatniczymi zgodnie z punktem 10 regulaminu za towary nabyte w sklepie internetowym itcom są przekazywane spółce CashBill Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (ul. Sobieskiego 2, Katowice 40-082), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP:629-241-08-01, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000 złotych . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez CashBill S.A następuje: a. w celu obsługi (zrealizowania) przez CashBill S.A. płatności za nabyte w sklepie internetowym itcom produkty,
  b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklepie internetowym itcom , sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
 5. ITCOM zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w tym do :
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
 2. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 16 RODO
 3. ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 17 RODO
 4. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 18 RODO
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITCOM – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 6. do przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art.20 RODO
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ITCOM przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO

Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi Danych Osobowych na adres: itcom@itcom.com.pl.

 1. ITCOM wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. ITCOM stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego itcom. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu internetowego itcom, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

 
 
ZAŁĄCZNIK nr 2


 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IT-Com sp.j.
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
sklep@itcom.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia............................................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................